BIP
Wersja kontrastowa BIP

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Zatrudnianie młodocianych

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych, tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zmanami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zmianami). Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:
 1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 5. dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
 6. świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),
 7. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 9. oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,
 10. oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

UWAGA:
Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:
 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. oświadczenia o powiązanych jednostkach gospodarczych,
 4. oświadczenia o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, ul. Wałowa 5, pok. nr 10.
Prosimy wszystkich pracodawców o składaniu pisemnych informacji, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
 4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zmianami).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zmianami).
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zmianami).
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2014-09-24 13:24:49)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2014-11-25 07:48:27)